fbpx

Фирма „ДЕСПАС” ООД успешно изпълни проект „Eфективно използване на ресурсите в ДЕСПАС ООД”

Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Фирма „ДЕСПАС” ООД успешно изпълни проект „Eфективно използване на ресурсите в ДЕСПАС ООД” по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0036-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

По проекта беше въведена в експлоатация Линия за интелигентно автоматизирано производство на корпусна мебел (1бр.), която се състои от Мултифункционален робот – 1бр. и Кантираща машина – 1бр. Производственото оборудване е интегрирано за интелигентно автоматизирано производство чрез Единен софтуер за управление и Бар код система, а включената към Линията аспирационна система спомага за намаляване на количеството емисии отделяни в атмосферата. Тя се използва за производството на кухненски мебели от дървесина. Посредством закупеното оборудване е внедрено пилотно за България технологично решение, което представлява ИКТ базирана производствена (процесна) иновация. Иновацията се състои в значително подобрен начин на производство на корпусна мебел чрез значителни изменения в технологиите, производственото оборудване и софтуера.

Внедреното технологично решение – интелигентно автоматизирано производство на корпусна мебел, се основава на най-съвременни цифрови технологии за обмен на данни в реално време между производственото оборудване. То прилага последно поколение информационни и комуникационни технологии в производствения процес, известни като Индустрия 4.0 и има потенциала да подобри значително начина на производство на корпусна мебел в България, като направи производствения процес интегриран, „интелигентен” и напълно автоматизиран. С внедряването му за първи път в мебелната промишленост в България производственият процес ще се управлява и програмира напълно автоматично чрез единен софтуер за управление и бар код система. Така изпълнението на проекта ще има демонстрационен характер, показващ как българско мебелно предприятие може да премине към интелигентна автоматизация на производството в унисон с глобалното развитие на четвъртата индустриална революция и в съответствие с одобрената от 30 август 2017г. „Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0)“, чиято визия е „към 2030г. България да се разпознава като регионален център на цифровата икономика чрез внедряване на продукти, технологии, бизнес модели и процеси от Индустрия 4.0.”

Чрез въведената в експлоатация Линия за интелигентно автоматизирано производство на корпусна мебел, употребата на суровини и спомагателни материали ще се сведе до:
Намалено количество използвани суровини при производството на единица продукция (кухненски мебели от дървесина):
• намаление на ПДЧ с меламиново покритие (ЛПДЧ) с 17,53%
• намаление на МДФ плоскости с 17,53%
• намаление на ХДФ (лакиран) с 17,53 %
• намаление на шперплат с 17,53%
• намаление на OSB плоскости с 17,52%
• намаление на плотове постформинг с 17,53%
• намаление на гърбове посформинг с 17,53%
• намаление на дървен материал с 17,53%
• намаление на HPL ламинати с 17,54%
• намаление на кант с 1,52%
• намаление на термостопяемо лепило (за кантиране) с 0,50%

Среднопретеглена стойност на намалението: 9,9853%

 По-ефективно управление на отпадъци при производството на единица продукция (кухненски мебели от дървесина):
• намаление на код 03 01 05 Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 с 87,60%
• намаление на код 15 01 01 Хартиени и картонени опаковки с 43,81%
• намаление на код 15 01 10 Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества с 19,67%

Среднопретеглена стойност на намалението: 37,7687%

  • Преминаване от степени „друго оползотворяване“ и „рециклиране” към първа степен „предотвратяване” съгласно йерархията при управление на отпадъците по чл. 6 от Закона за управление на отпадъците, при управление на отпадък с код: 03 01 05 Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04; 15 01 01 Хартиени и картонени опаковки; 15 01 10 Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.
  • Намаляване на специфичен отпадъчен поток: код 15 01 01 Хартиени и картонени опаковки и код 15 01 10 Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.
  • Намалено количеството използвани опасни химични вещества при производството на единица продукция с 13,5861%
  • Намалено количеството емисии, посредством включената към Линията аспирационна система.

По този начин закупеното и въведено в експолатация оборудване и внедреното пилотно технологично решение в производството доведоха до подобряване ресурсната ефективност на производството чрез по-устойчиво използване на суровините, намалено количество некачествена продукция/отпадъци, предотвратяване на производствен отпадък и намалени емисии от производствената дейнос

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *