Не бъдете безразлични! Споделете новината:

От 1 юни размерът на месечните социални помощи за всички групи в уязвимо положение ще се увеличи значително. Той ще се определя в зависимост от линията на бедност в страната и няма да бъде обвързан с гарантирания минимален доход, както е в момента. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които бяха одобрени от правителството.

С измененията се въвежда нов механизъм за социално подпомагане, който ще гарантира, че по-голям брой хора от рисковите групи ще могат да получат подкрепа от държавата в значително по-голям размер. Например максималният размер на месечната социална помощ за самотно живеещ човек над 75 години ще се увеличи от 136,50 лв. на 249,48 лв. За родител, отглеждащ сам дете до 3-годишна възраст, стойността й ще се повиши от 99.00 лв. на 181,44 лв.

Стойността на месечните социални помощи ще се актуализира регулярно и ще отговаря в по-голяма степен на потребности на нуждаещите се. Това ще подобри социалната закрила, която хората от уязвимите групи получават от държавата, което ще допринесе за намаляване на риска от бедност и социално изключване.

С измененията се акцентира върху включването на подпомаганите хора на пазара на труда. Новите разпоредби предвиждат срокът за задължителна, непрекъсната регистрация в дирекция „Бюро по труда“, преди подаване на заявление-декларация за социални помощи да се намали от 6 на 3 месеца. Това ще даде възможност за по-бърз достъп до социално подпомагане и намаляване на риска от изпадане от системата. Предвижда се времето за полагане на общественополезен труд от безработни, които получават социални помощи, да се намали от сегашните 14 дни по 4 часа дневно на 40 часа месечно. По този начин те ще могат да се включат в мерки за обучение, което е фактор за по-бързото им включване на пазара на труда.

Предвидени са нови възможности за подкрепа на рискови групи, които до момента не са получавали подпомагане. За покриване на първоначални нужди на пълнолетни хора, напускащи резидентен тип социална услуга, ще се отпуска целева помощ в размер на линията на бедност за съответната година. С промените се дава право, когато безработен или безработен член на семейството, получаващ месечни социални помощи, започне работа, помощта да продължи да се изплаща за срок от 3 месеца в рамките на 1 година, считано от момента на сключването на трудовия договор.

Одобряването на нормативните промени гарантира и изпълнението на препоръката на Европейската комисия по отношение на обхвата, адекватността и регулярната актуализация на месечните социални помощи.

By Дамян Иванов

Завършил през 2016г. и започнал работа като редактор в местна медия до 2019г. Започнал работа като Главен редактор в Novinarnik.BG през 2019г. За повече информация и контакт - [email protected] За нас / ABOUT US за Novinarnik.bg може да откриете - ТУК