Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до министъра на вътрешните работи Бойко Рашков, във връзка с извършена проверка по повод задържането на трима десетокласници в структура на МВР.

Както вече стана ясно, на 25 февруари 2022 г. тримата ученици – две момчета и едно момиче, на възраст между 15 и 16 години, са били задържани заради надпис „Save Ukraine” върху постамента на Паметника на съветската армия. По-късно същия ден две от децата са били освободени, но третото е задържано за 24 часа, като по случая е образувано досъдебно производство. Освободено е в 10:02 часа на 26 февруари 2022 г.

Омбудсманът е категорична, че „когато става дума за деца, лишаването им от основни права по време на полицейско задържане е абсолютно недопустимо и че задължително следва да се осигурява адвокатска защита на задържания непълнолетен“.

Сред нарушенията, констатирани при проверката на омбудсмана е, че останалите две деца са разпитани в качеството си на свидетели, единствено в присъствието на представител на детска педагогическа стая. Освен това за престоя им в сградата на районното управление не са уведомявани техните родители или попечители, както и че не им е осигурена адвокатска защита.

Омбудсманът обръща внимание, че съществуващите специални правила за задържане на непълнолетни се отнасят и за трите вида задържане на непълнолетен – полицейско, прокурорско и съдебно.

Проф. Ковачева посочва, че първото и най-важно условие, което следва да се има предвид е, че задържане на непълнолетен е допустимо само в изключителни случаи. В закона тази възможност е предвидена на последно място след няколко други по-леки мерки, които не включват поставяне на ограничения в свободата на непълнолетния и които следва да се прилагат по отношение на непълнолетни.

Омбудсманът подчертава, че трябва да се имат предвид и делата, заведени и спечелени срещу Република България пред ЕСПЧ, отнасящи се до свободата на изразяване, неоснователното осъждане и глоба за рисуване със спрей върху паметник (Хаджийски срещу България – жалба 10783/17 и Генов и Сърбинска – жалба 52358/15).

„Становището ми като омбудсман е, че характерът и тежестта на извършеното от непълнолетния деяние не съответства с наложената му мярка – задържане в структура на МВР за 24 часа“, пише в писмото си до вътрешния министър Диана Ковачева.

Подчертава, че от книгата за задържани лица в 01 РУ-СДВР е видно, че момчето е настанено в помещение за задържане на непълнолетни лица в 17:45 часа. Дадена му е възможност лично да уведоми своята майка за задържането си. Младежът е запознат със своите права посредством попълване на декларация за пълнолетни лица, в която е посочил, че не желае адвокатска защита.

„Когато става дума за деца, лишаването им от основни права, каквото е правото на защита, по време на полицейско задържане, е абсолютно недопустимо. Като омбудсман, категоричното ми мнение е, че задължително следва да се осигурява адвокатска защита на задържания непълнолетен и попълването на декларация за отказ от защита сериозно нарушава неговите права.“, категорична е Диана Ковачева. И допълва: „Институцията на омбудсмана последователно отстоява позицията, че компетентните органи трябва да предприемат навременни действия за синхронизиране на законодателната уредба с действащите международни стандарти, за да се гарантира ефективен достъп на децата до правораздаване и отношение, което е съобразено с тяхната възраст, развитие и потребности“.

Във връзка с това, и с оглед гарантиране на защитата на правата на непълнолетните лица в случай на задържане, омбудсманът предлага изрично регламентиране на задължителна адвокатска защита при задържане на деца чрез допълнения и изменения в законите, които имат отношение към този въпрос (Законът за МВР, Законът за митниците, Законът за ДАНС). Подобна промяна ще осигури и привеждане на националното законодателство в съответствие с Директивата за процесуалните гаранции за деца (2016/800 / ЕС).

Наред с това общественият защитник настоява при задържане на непълнолетни лица да бъде осигурено стриктно прилагане на Закона за закрила на детето (чл. 2), както и при прилагане на Инструкция № 8121з-78 да не се допуска попълване на декларация за отказ от право на защита от страна на непълнолетно лице.

Подчертава, че съгласно разпоредбите на действащото законодателство за задържането на детето незабавно трябва да бъде уведомен неговият родител или настойник, както и директорът на учебното заведение, в което задържаният е ученик. Основната цел на уведомяването на родителя или настойника е той да упълномощи адвокат – защитник на детето, тъй като то не може да го упълномощи само.

„Бих искала да отбележа, че съгласно чл. 2 от Закона за закрила на детето, „Дете“ е всяко физическо лице до навършването на 18 години. Тези лица извършват правни действия със съгласието на своите родители или попечители (законни представители). Следователно непълнолетния не е могъл сам да вземе информирано решение за нуждата си от адвокатска помощ, както и да извършва правни действия, свързани със своята защита или отказ от такава“, посочва проф. Ковачева.

На следващо място, тя е категорична, че въпросната декларация, попълнена от десетокласника засяга само и единствено пълнолетните задържани лица.

„Недопустимо е да се предоставя на непълнолетен попълването на същата. Не стана ясно и разпитът на задържаното дете в присъствието на кои лица са проведени“, пише проф. Ковачева.

Не на последно място, при задържането на непълнолетно лице, омбудсманът подчертава, че следва да се вземат предвид и разпоредбите на правото на ЕС.

В частта за адвокатската защита, Диана Ковачева посочва, че чл. 6 от Директивата за процесуалните гаранции за деца (2016/800 / ЕС) използва език („децата трябва да се ползват от адвокатска защита“), който е различен от езика, регламентиращ другите права (например „право на личностна характеристика“ по чл. 7). И това не е случайно – адвокатската защита, включително безплатната правна помощ във формата на правно представителство на непълнолетните следва да се регламентира не като право, а като задължение на компетентните органи да предоставят адвокатска защита, независимо дали непълнолетното лице е упражнило своето право да поиска такава.

„Следователно, като се вземат предвид изискванията по отношение на обхвата, за пълното въвеждане на директивата, следва да се въведе уредба, регламентираща задължителна адвокатска защита по време на задържане по реда на член 72, ал. 1, т. 1 ЗМВР по подобие на тази, регламентирана в чл. 94 НПК“, допълва общественият защитник.

Диана Ковачева посочва, че Директивата (чл.20, т.1) изисква служителите в правоохранителните органи и в местата за задържане, които работят по дела, свързани с деца, че трябва да преминават специализирано обучение на ниво, съобразено с контактите им с тях, относно правата на децата, подходящите техники за провеждане на разпит, детската психология и общуването на език, пригоден за деца.

В тази връзка, омбудсманът изпраща резултатите от извършената проверка на министър Рашков, така че те да подпомогнат започналата проверка по случая, и отправя следните препоръки:

1. Оперативните работници в местата за 24-часово задържане да уведомяват задължително и своевременно родител или настойник, както и директорът на учебното заведение, в което задържаният е ученик, а не тази възможност да бъде давана на задържания непълнолетен;

2. Да бъде осигурявана задължителна адвокатска защита на задържаните непълнолетни лица, което да бъде изрично регламентирано в законодателството;

3. При задържането на непълнолетно лице да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 2 от Закона за закрила на детето;

4. При прилагане на Инструкция № 8121з-78 да не се допуска попълване на декларация за отказ от право на защита от страна на непълнолетно лице;

5. Да бъдат взети предвид решенията на Европейския съд по правата на човека, по две дела, в които България е осъдена за нарушение на Европейската конвенция за правата на човека, касаещи свободата на изразяване, неоснователното осъждане и глоба за рисуване със спрей върху паметник;

6. Служителите в РУП на МВР, работещи с деца, да преминават задължително обучение, съобразено с контактите им с децата.