fbpx

Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Националната агенция по приходите пусна изключително любопитна обява в един от сайтовете за нови разботни места. Става въпрос за Експертни длъжности в дирекция „Търговия с криптовалути“, пише Plovdiv24.bg. Ето за какво точно става въпрос:

Конкурсът се обявява за заемане на 12 /дванадесет/ свободни щатни бройки в дирекция „Търговия с криптовалути“ /ТКв/, Централно управление на Национална агенция за приходите /ЦУ на НАП/ с месторабота гр. София, както следва:

• 3 /три/ свободни щатни бройки от длъжност „главен експерт по приходите“;

• 3 /три/ свободни щатни бройки от длъжност „експерт, анализатор на работни процеси, I степен“;

• 3 /три/ свободни щатни бройки от длъжност „експерт, анализатор на работни процеси, II степен“;

• 3 /три/ свободни щатни бройки от длъжност „експерт, анализатор на работни процеси, III степен“.

ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВАС, СЪГЛАСНО НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ:

• да отговаряте на условията по чл. 7 от Закона за държавния служител (ЗДСл);

• да имате минимална образователна степен „бакалавър“;

• да притежавате, както следва:

 за длъжност „експерт, анализатор на работни процеси, I степен“ – 4 г. минимален професионален опит или да имате придобит II младши ранг като държавен служител;

 за длъжностите „главен експерт по приходите“ и „експерт, анализатор на работни процеси, II степен“ – 3 г. минимален професионален опит или да имате придобит III младши ранг като държавен служител;

 за длъжност „експерт, анализатор на работни процеси, III степен“ – 2 г. минимален професионален опит или да имате придобит IV младши ранг като държавен служител.

• да притежавате следните компетентности: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност и дигитална компетентност.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ, КОИТО ЩЕ ВИ ДОНЕСАТ ПРЕДИМСТВО:

• познания и опит за финансовите регулации в областта на виртуалните валути и централизираните и децентрализираните борси;

• познаване на европейското законодателство в сферата на виртуалните валути;

• направление – икономика, право, информатика и компютърни науки

• българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл.14, ал.4 – от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/).

ЗА ДА ОСЪЩЕСТВИТЕ ВАШЕТО ЖЕЛАНИЕ ДА БЪДЕТЕ ЧАСТ ОТ НАП, СЛЕДВА ДА ГО ЗАЯВИТЕ И ДОКУМЕНТАЛНО, КАТО ПОДАДЕТЕ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

• заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 от НПКПМДС;

• декларация съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

• копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;

• копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител.

Документите следва да бъдат представени в 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуване на обявлението (до 18.05.2023г. вкл.) лично или чрез пълномощник в сградата на ЦУ на НАП, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52, в приемната на входа за граждани, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа или изпратени на електронна поща, като в този случай заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПРЕД КОИТО ВИ КАНИМ ДА СЕ ИЗПРАВИТЕ:

• Писмена разработка в областта на търговията с криптовалути;

• Интервю.

В СЛУЧАЙ ЧЕ ПОСТИГНЕМ ВЗАИМНО ОДОБРЕНИЕ, ВАШИТЕ ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЩЕ СА:

За длъжностите „експерт, анализатор на работни процеси, I степен/II степен/III степен“:

• Разработване на бизнес процеси, процедури, инструкции и документи в областта на контрола върху търговията с криптовалути;

• Изготвяне на анализи и предложения за оптимизирането на бизнес процесите при промени в нормативната уредба;

• Участие в проучвания, събиране, обобщаване и обработване на информация, необходима за статистическите и аналитичните дейности в дирекцията;

• Участие в разработването на правила, инструкции и процедури за създаване и използване на необходимите за дейността регистри и бази данни;

• Участие в работата на вътрешноведомствени и междуведомствени комисии, работни групи и други колективни органи за сътрудничество в областта на регулацията и контрола на търговията с криптовалути.

За длъжност „главен експерт по приходите“:

• Участие в разработването на процедури, методики, инструкции, правила и указания, свързани с дейността на дирекция „Търговия с криптовалути“;

• Изготвяне на становища и писма до физически и юридически лица, институции и други организации в рамките на компетенциите му;

• Участие в работата на вътрешноведомствени и междуведомствени комисии, работни групи и други колективни органи за сътрудничество в областта на регулацията и контрола на търговията с криптовалути;

• Подготвяне на предложения и информация до съответните компетентни органи, други ведомства и министерства, международни финансови и други институции.

РАЗМЕР НА ВАШАТА ЗАПЛАТА:

Съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и утвърдените Вътрешни правила за работната заплата, размерът на заплатата, определен за конкурсните длъжности е, както следва:

 за длъжност „главен експерт по приходите“ – в диапазона от 2600 лв. до 2 868 лв.

 за длъжност „експерт, анализатор на работни процеси, I степен“ – в диапазона от 2 400 лв. до 3 218 лв.

 за длъжност „експерт, анализатор на работни процеси, II степен“ – в диапазона от 2 100 лв. до 2 868 лв.

 за длъжност „експерт, анализатор на работни процеси, III степен“ – в диапазона от 1 950 лв. до 2 450 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВАШЕТО ПРОФЕСИОНАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ И БОНУСИ, КОИТО НАП ПРЕДОСТАВЯ:

• На всяко тримесечие служителите в НАП получават допълнително възнаграждение при постигнати добри резултати, в зависимост от отработеното време и получената оценка за изпълнение на длъжността, като средната сума на един служител за периода е в размер на 900 лв.;

• НАП поема задължителните социални и здравни осигуровки от възнаграждението на служителите;

• НАП изплаща ежегодно сума за облекло в размер на 400 лв.;

• Служителите ползват допълнителен платен отпуск в размер на 9 работни дни;

• НАП изплаща средства за корекция на зрението, при доказана необходимост, вследствие проведените профилактични медицински прегледи.

Конкурсът се провежда на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НПКПМДС и Заповед ЗЦУ-861/03.05.2023 г. на изпълнителния директор на НАП.

Списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в официалната страница на НАП /МЕНЮ, За НАП, Работа в НАП).

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да бъдат изтеглени от официалната страница на НАП / МЕНЮ, За НАП, Работа в НАП, Кандидатстване за работа в НАП чрез конкурс/.

Кандидатите следва да се запознаят:

• с условията на чл. 7 от Закона за държавния служител и чл. 9 от Закона за НАП, които са необходими предпоставки за заемане на длъжност в НАП;

• с условията на чл. 35 от Закона за държавния служител във връзка с въвеждащото обучение на служителите.

Рекламирайте в Novinarnik.BG

Изтеглете си нашето мобилно приложение за бърз достъп до най-актуалните и интересни новини. Приложението може да бъде инсталирано на Android и IOS.