Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) предлага на министъра на транспорта Георги Тодоров да отпадне въвеждането на новите екостикери за автомобилите.

Комисията се позовава на закона за дейността си, според който може да разработва и отправя предложения за изменение на законодателството с антикорупционна насоченост.

От комисията, оглавявана от Сотир Цацаров, предлагат да се отчете възможността за използване на вече изградените системи за автоматично разпознаване на регистрационните номера, както и съществуващите решения в областта на информационните технологии, за да се сведат до минимум публичните разходи и разходите на собствениците на МПС, като така се избегне и дублирането на системи.

Измененията, касаещи издаването на новите стикери и удостоверения за техническа изправност относно екологичните категории, влизат в сила от 12 юли, а тези за осигуряване на връзка между информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и контролно-измервателните уреди в пунктовете за технически прегледи – от 12.01.2022 г.

Нормативната уредба предвижда въвеждането на изисквания за категоризиране на МПС в пет екологични групи, като определянето на екологичната група се извършва по време на периодичния преглед за проверка на техническата изправност, чрез измерване на емисиите от отработените газове, като се предвижда в знака за преминат преглед да има вграден идентификатор, позволяващ четене и запис на информация от голяма дистанция, в това число и информация за екологичната група на моторното превозно средство (т.нар. „екостикер“).

Създават се и условия за автоматично въвеждане в информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на данните, получени от средствата за измерване (газоанализатор, димомер и стенд за измерване на спирачните сили) при извършените по време на прегледа измервания.

Въвежда се изискване контролно-техническите пунктове да бъдат оборудвани с техническо средство, което да може да чете информацията от знака за технически преглед. С техническо средство ще бъде възможно прочитане на данните от знака за технически преглед (от „екостикера“) от разстояние.

При извършения от КПКОНПИ анализ е установено, че рискът от влизане в сила на описаните изменения в наредбата се изразява в потенциално неефективно изразходване на публичен ресурс, нецелесъобразност от въвеждането на екостикера и допълнително увеличаване на разходите за гражданите и бизнеса.

Не се оспорва необходимостта от ползите от ограничаване на движението на моторните превозни средства, които отделят високо количество вредни емисии в определени зони на населените места.

„По информация от официалната интернет страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, за изработването на „Знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС“ („екостикер“), при годишен тираж от 1 500 000 бр. е зададена единична цена от 6.80 лв.

Това потвърждава идентифицирания риск от разходване на значителен размер публични средства. Отделно трябва да се вземат предвид и всички други разходи по въвеждане в действие на цялостната система за идентификация и контрол.

Вместо това, може да се използват вече изградените системи за автоматично разпознаване на регистрационните номера, както и съществуващите решения в областта на информационните технологии, за да се сведат до минимум публичните разходи и разходите на собствениците на МПС“, пишат от КПКОНПИ.