Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Апелативният съд във Велико Търново намали на 60 000 лева обезщетението за 45-годишната Нергиз С.Ю., което трябва да ѝ изплати „Топлофикация Русе“, затова, че падна в дупка с вряла вода на 1 декември 2018 г.

На първа инстанция Окръжен съд – Русе присъди 80 000 лв. обезщетение на пострадалата, пише „Бряг“.

Съдът счита, че доколкото е възможно неимуществените вреди да бъдат репарирани с пари, изискването за справедливо обезщетяване ще бъде постигнато с присъждане на обезщетение в размер на 60 000 лв. Тъй като обезщетението има единствена цел да възстанови вредите, а не да служи като средство за обогатяване на пострадалия. Съдът е съобразил и икономическите условия в страната към датата на инцидента, а именно, че средния доход на човек от домакинство в края на 2018 г. по данни на НСИ възлиза на 1541 лв., а средният разход на 1517 лв. При тези показатели според настоящия съд обезщетение от 60 000 лв. е адекватно на ценовата конюнктура в страната. Не са налице основания за редуциране на така определения от съда размер.

На втора инстанция по делото са приложени жалби и от двете страни. Според „Топлофикация-Русе“ русенските магистрати са допуснали съществено процесуално нарушение, като не е уважено направеното искане за отвод на съдията – докладчик при обосновани съмнения относно неговата безпристрастност с оглед водено между него и жалбоподателя исково производство през 2018 г. А пострадала е пренебрегнала явния знак за авария под асфалта, проявила невнимание и липса на правилна преценка откъде да премине.

Според „Топлофикация Русе“ присъденото обезщетение е завишено и не отговаря на критериите за справедливост с оглед констатираното състояние на ищцата и прогнозата за възстановяването й. Моли решението на съда да бъде изменено, като се присъди справедлив размер обезщетение за претърпените от ищцата неимуществени вреди.

От своя страна пък Н. С. Ю. счита решението на първоинстанционния съд за правилно и законосъобразно и моли второинстанционния съд да го потвърди.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС в едномесечен срок, считано от връчване на препис от него на страните. Въпреки това до момента решението на АС-В.Търново не е обжалвано до момента.