Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Парламентът прие промени в Закона за туризма на първо четене, с което даде правомощия на Министерство на туризма да обявява националните курорти, информира Агенция „Фокус“.

Промените бяха приети със 104 народни представители, гласували „за“, 13 „против“ и 68 „въздържали се“.

С измененията се детайлизира правната уредба по отношение на приложимите критерии и изискванията към дейността на територията на националните курорти.

Националните курорти ще се обявяват за такива с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на туризма. За лицата, които ще извършват дейност в местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения на територията на националните курорти, се предвиждат двойно по-кратки срокове за извършване на административните услуги.

С наредба за националните курорти ще се уредят критериите, на които следва да отговарят курортите, за да бъдат обявени за национални; редът за обявяване на национален курорт; организацията и управлението на туристическите дейности на територията на националните курорти.

Предвижда се в националните курорти да се извършва т.нар. продуктово зониране – обособяване на функционални зони. Продуктовото зониране и условията за осъществяване на туристически дейности в обособените зони следва да бъдат определени в наредба, приета от съответния общински съвет.

Със законопроекта се въвежда изискване общинският съвет да определя политиката за развитие на туризма на територията на общината, като в програмата за реализация на общинския план за развитие се включи самостоятелен раздел, съдържащ програма за развитие на туризма.

В проекта е заложено засилване на ролята на консултативните съвети по въпросите на туризма, в т. ч. обсъждане и одобряване на проекта на общинската програма за развитие на туризма.

Туристическите сдружения, чрез които представителите на туристическия бизнес ще имат възможност да участват в работата на органите за управление на туризма, ще се вписват в Националния туристически регистър, при условие, че сдружението е осъществявало дейност не по-малко от три години от вписването му по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Със закона се прецизират понятията „местно“, „регионално“, „продуктово“ и „професионално“ туристическо сдружение.