Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Един служител трябва да знае, че има право и на отпуска за изпълнение на граждански и обществени задължения.

В чл. 157 от Кодекса на труда е регламентирано правото на работниците/служителите на отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения и те са:

1. при встъпване в брак – 2 работни дни;

2. при кръводаряване – за деня на прегледа и кръводаряването, както и 1 ден след него;

3. при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия – 2 работни дни;

4. когато е призован в съд или от други органи като страна, свидетел или вещо лице;

5. за участие в заседания като член на представителен държавен орган или съдебен заседател;

5а. за участие в заседания на специален орган за преговори, европейски работнически съвет или представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество;

6. когато е отправено предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение – по 1 час дневно за дните на предизвестието. От това право не може да се ползва работник или служител, който работи 7 или по-малко часове;

7. за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия.

Възнаграждение, което се изплаща, е според уговореното в трудовия му договор или по споразумение между работодателя и служителя.